Stadgar

Stadgar för Näringslivsarkivens Förening – NAF 

 

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Näringslivsarkivens Förening – NAF

§ 2 Föreningens ändamål
Näringslivsarkivens Förening är en ideell förening, vars ändamål är att främja de regionala näringslivsarkivens utveckling i Sverige genom att
1. verka för ett rikstäckande nät av regionala näringslivsarkiv,
2. utveckla samarbetet mellan näringslivsarkiven samt organisationer och före¬tag som tar hand om företagsarkiv,
3. stimulera den vetenskapliga forskningens och allmänhetens utnyttjande av näringslivsarkiven,
4. verka för omhändertagande av herrelösa företagsarkiv,
5. främja goda och nära relationer med näringslivet och verka för en företags¬an¬passad utbildning i fråga om dokumenthantering och arkivering,
6. verka i fonder och andra institutioner som ekonomiskt och på annat sätt stöder näringslivs¬arkiven.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap i föreningen är öppet för regionala näringslivsarkiv, samt för organi¬sa¬tioner, företag och myndigheter som verkar för att föreningens ändamålspara¬graf (§ 2) uppfylls.
Stödjande medlemskap kan erhållas av enskilda och juridiska personer, samt insti¬tu¬tioner. Stödjande medlemmar har yttranderätt, men ej rösträtt, vid årsmötet, samt är val¬bara till styrelsen.
Ansökan om medlemskap ställs till föreningens styrelse.
Medlem erlägger årsavgift i enlighet med årsmötets beslut.
Utträde ur föreningen beviljas av styrelsen efter skriftlig anmälan och träder i kraft vid nästföljande årsskifte.
Medlem kan efter styrelsebeslut uteslutas om årsavgift ej har erlagts, trots på¬minnel¬se.


§ 4 Styrelse
Styrelsen består av ordföranden, samt lägst åtta och högst tolv ordinarie leda¬möter.
Föreningens styrelse väljs av årsmötet.
Ordförandens mandatperiod är ett år.
Ledamöternas mandatperiod är två år. Halva antalet ledamöter utses vid varje års¬möte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, samt inom eller utom sig sekreterare och skattmästare.
Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter (bland dem ordföranden eller vice ordföranden) är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet. Varje ledamot äger en röst. Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller när minst tre ledamöter så påkallar, dock minst två gånger per år.
Styrelsen äger rätt att inom sig utse utskott för beredning av ärenden och med den beslutande rätt som styrelsen fastställt.
Över styrelsens och eventuella utskotts sammanträden skall föras protokoll, vilka justeras av fungerande ordförande jämte en vid varje tillfälle utsedd ledamot.
Styrelsens uppgift är att verka i enlighet med stadgarnas ändamålsparagraf (§ 2) och efter de riktlinjer som årsmötet beslutar. Styrelsen förvaltar föreningens till¬gång¬ar och avger verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredo¬visning, samt framlägger förslag till budget och verk¬sam¬hetsplan till årsmötet.

§ 5 Valberedning
Årsmötet utser en valberedning om två personer, varav en sammankallande.

§ 6 Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskapsår utgörs av kalenderår.
Föreningens verksamhet och räkenskaper skall granskas av en revisor. Revisor och revisorssuppleant utses av årsmötet för en tid om ett år.
Styrelsen skall senast en månad innan årsmötet överlämna årsredovisningen till revisorn för granskning.

§ 7 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av den eller dem som styrel¬sen därtill bemyndigar.

§ 8 Årsmöte
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Ordinarie årsmöte skall hållas före maj månads utgång. Kallelse till årsmötet ut¬fär¬das av styrelsen och utsändes till medlemmarna tillsammans med årsmöteshand¬ling¬ar senast fyra veckor i förväg.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Detta gäller ej stödjande medlem, som dock har yttranderätt. Vid lika röstetal har funge¬ran¬de ordförande utslagsröst.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av två justerare
3. Justering av röstlängd
4. Fråga om kallelse behörigen skett
5. Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska årsredovisning och revisorernas berättelse
6. Fastställande av resultat- och balansräkning
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
8. Redogörelse för budgetförslag och verksamhetsplan för innevarande år
9. Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår
10. Val av ordförande och ledamöter enligt § 4
11. Val av revisor och revisorssuppleant enligt § 6
12. Val av valberedning enligt § 5
13. Av styrelse eller revisorer väckt fråga
14. Av föreningsmedlem väckt fråga
Alla frågor som skall behandlas av årsmötet skall anmälas till styrelsen senast två veckor i förväg.

§ 9 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålles när styrelsen finner lämpligt, eller då revisorn eller minst en tiondel av föreningens medlemmar yrkar på detta.
Kallelse till extra föreningsmöte skall utfärdas senast fyra veckor i förväg.

§ 10 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs att ändringsförslaget delges medlemmarna sam¬tidigt med kallelsen till årsmötet. Styrelsen skall yttra sig om förslaget. För beslut om ändring krävs 2/3 majoritet vid årsmötet.
§ 11 Upplösande av föreningen
För upplösande av föreningen krävs beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Om föreningen upplöses skall dess arkiv och tillgångar – sedan eventuella skulder reglerats – överlämnas till någon organisation vars syfte överensstämmer med föreningens.

Dessa stadgar är med omedelbar verkan fastställda av årsmötet den 25 april 2005 och ersätter därmed tidigare stadgar.


stäng Stäng fönstret

Tipsa en vän om denna artikel

Avbryt   Skicka

Ditt näringslivsarkiv