OM NAS

Stiftelsen Näringslivsarkivens stödfond bildades den 14 december 1989 i syfte att ”… främja bildandet av och verksamheten vid regionala näringslivsarkiv.” (ur stadgarnas ändamålsparagraf)

Styrelse

Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse som består av en ledamot och en personlig ersättare från vardera huvudman. Ordförandeskapet roterar mellan de fem huvudmännens ordinarie ledamöter.

Styrelsens sammansättning

  • Riksarkivet: Annika Tergius (ordinarie ledamot, ordförande), David Larsson (ersättare, sekreterare)
  • Näringslivets Arkivråd: Anastasia Pettersson (ordinarie ledamot, vice ordförande), Christel Snitt (ersättare)
  • Vetenskapsrådet: Ann-Kristin Bergquist (ordinarie ledamot), Mikael Lönnborg (ersättare)
  • Näringsarkivens förening: Per Lundin (ordinarie ledamot), Albin Lindkvist (ersättare, vikarierande sekreterare)
  • Svenskt Näringsliv: Anders Sjöman (ordinarie ledamot), Krister Hillerud (ersättare)