ANSÖK

Här försöker vi besvara frågorna om hur ni gör för att ansöka, vem som kan ansöka och till vad det går att få stöd. Varje stycke har försetts med några tips som är bra att tänka lite extra på.

Hur?

Som regel behandlas inkomna ansökningar en gång per år. Vid något enstaka år kan en extra utlysning förekomma. Detta kommer då att meddelas som ett nyhetsinlägg på denna webbplats.

För 2024 års ansökan är det 26 januari som gäller som sista inlämningsdag för ansökningar. Då ska ansökan vara styrelsen till handa för att kunna behandlas vid det fördelningssammanträde som vanligtvis hålls i mitten av februari. Vid extra utlysning anges i nyhetsinlägget vilka datum som gäller.

Ansöker gör ni genom att fylla i den ansöknings-/redovisningsblankett som kan laddas hem här. Blanketten kan fyllas i digitalt, sparas på egen dator och sedan skrivas ut och undertecknas, alternativt skrivas ut och fyllas i för hand. Den undertecknade blanketten sänder ni in till den adress som anges under KONTAKT. Till blanketten bifogar ni er senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk årsredovisning, eventuella offerter som styrker angivna kostnadsberäkningar, samt andra dokument som underlättar bedömningen.

Tips!

  • Var noga med hur ni formulerar ansökan, så att det tydligt framgår vad det sökta stödet ska användas till och vilken effekt det kommer att få på kort och på lång sikt.
  • Gör en realistisk budget och glöm inte att bifoga offerter och andra dokument som kan verifiera beräkningarna.
  • Tänk på att beviljade stöd ska redovisas. Med det i tankarna när ni skriver ansökan blir det ofta lättare att vara tydlig.

Vem?

Det finns egentligen ingen begränsning för vem eller vilka som kan inkomma med en ansökan, men stödfondens syfte är att stödja de regionala näringslivsarkiven och att främja bevarandet och användandet av de arkiv som förvaras där.

Tips!

  • Om ni upptäckt ett arkiv som behöver tas om hand och komma forskningen till del, men inte själva representerar ett regionalt näringslivsarkiv: Fundera över om ni kan göra detta till ett samarbetsprojekt tillsammans med närmaste regionala näringslivsarkiv.
  • Tänk på att det är viktigt att kunna sätta fokus på arkivens fortsatta professionella omhändertagande, det vill säga långsiktiga resultat.

Vad?

Det är alltid svårt att definiera till vad NAS beviljar, eller inte beviljar, stöd. Grundregeln är dock att stöd inte beviljas till sådant som kan tyckas ingå i ordinarie verksamhet, det vill säga fasta löner eller andra kostnader av reguljär art. Det behöver alltså handla om något som kräver en extra ansträngning eller en satsning utöver ordinarie verksamhet.

Förstås ska insatsen ha primärkällorna från det svenska näringslivet i fokus. Så att dessa källor bevaras, hålls tillgängliga och används.

Stödfondens avkastning av kapital, det vill säga de medel som kan fördelas, uppgår i dagsläget inte till väldigt stora summor. De senaste åren har beviljat stöd ofta rört sig om mellan 5 000 och 100 000 kronor. Det finns trots detta möjlighet för styrelsen att bevilja enstaka större summor. Det kan då röra sig om extra ordinära insatser som kan förväntas ge goda effekter på så väl kort som lång sikt.

Tips!

  • Styrelsen kan ibland fatta beslut om att vid ett ansökningstillfälle prioritera någon särskild ändamålskategori. Håll därför utkik i nyhetsflödet efter sådana meddelanden.
  • Tänk på att oavsett vad ni ansöker om är det viktigt att projekten ger långsiktiga resultat.