REDOVISA

För att kunna utvärdera Stiftelsen Näringslivsarkivens stödfonds verksamhet behöver fondens styrelse få in tydliga och verifierade redovisningar om hur de fördelade medlen har använts. Därför är det viktigt att alla som erhåller ekonomiskt stöd redovisar hur det har använts och hur resultatet blev.

När?

Ordinarie tid för redovisning är året efter att ansökan beviljats, med sista inlämningsdag den 15 januari. Om medlen av någon anledning ännu ej använts, eller det aktuella projektet ej hunnit bli klart, ska en delredovisning inkomma till styrelsen.

Styrelsen behandlar inkomna redovisningar vid det fördelningssammanträde som vanligtvis hålls i mitten av februari.

Tips!

  • Håll stödfondens styrelse uppdaterad om eventuella förseningar så att missförstånd undviks.
  • Glöm inte att skicka in en delredovisning om projektet blivit försenat.
  • Undvik återbetalningskrav genom att redovisa i tid.

Hur?

Redovisar gör ni genom att fylla i den ansöknings-/redovisningsblankett som kan laddas hem här. Blanketten kan fyllas i digitalt, sparas på egen dator och sedan skrivas ut och undertecknas, alternativt skrivas ut och fyllas i för hand. Den undertecknade blanketten sänder ni in till den adress som anges under KONTAKT. Till blanketten bifogas kopior av dokument som styrker redovisningens innehåll, så som exempelvis verifikat, utdrag ur ekonomisystem, bilder som illustrerar resultatet, etcetera.

Stödfondens styrelse besöker om möjligt de verksamheter som fått stöd, även om det inte alltid sker i anslutning till det år redovisningen sker.

Tips!

  • Var tydlig i redovisningen av kostnader och utgifter och hur de förhåller sig till den budget som angavs i ansökan.
  • Beskriv gärna vilka långsiktiga resultat ni ser av stödet.
  • Undvik återbetalningskrav genom att tydliggöra att stödet har använts till det som angavs i ansökan.